DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
ADS - QUẢNG C�O

 

 
C�C C�U CHUYỆN HAY VỀ LỊCH SỮ VIỆT NAM QUA H�NH ẢNH NGHỆ THUẬT Fantasy

 

T�M TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CH� MINH QUA TEM THƯ

 

Chủ tịch Hồ Ch� Minh sinh ng�y 19/5/1890 trong một gia đ�nh nh� nho, nguồn gốc n�ng d�n, ở l�ng Ho�ng Tr�, x� Kim Li�n, huyện Nam Đ�n, tỉnh Nghệ An, nơi c� truyền thống đấu tranh ki�n cường chống �ch thống trị của thực d�n phong kiến. Ho�n cảnh x� hội v� sự gi�o dục của gia đ�nh đ� ảnh hưởng s�u sắc đến Người ngay từ thời ni�n thiếu.

 

 

 


Người rời bến cảng Nh� Rồng
 

 

Với tinh thần y�u nước nồng n�n, thương d�n s�u sắc, sự nhạy b�n về ch�nh trị, Người đ� bắt đầu suy nghĩ về những nguy�n nh�n th�nh bại của c�c phong tr�o y�u nước l�c bấy giờ v� quyết t�m ra đi t�m con đường để cứu d�n, cứu nước.

 
 ng�y 5/6/2011, Bộ Th�ng tin v� Truyền th�ng ph�t h�nh bộ tem: "Kỷ niệm 100 năm B�c Hồ ra đi t�m đường cứu nước (1911 - 2011)"

 

 

 

Th�ng 6 năm 1911, Người đi ra nước ngo�i, suốt 30 năm hoạt động, Người đ� đi đến nước Ph�p v� nhiều nước ch�u �u, ch�u �, ch�u Phi, ch�u Mỹ. Người h�a m�nh với những phong tr�o của c�ng nh�n v� nh�n d�n c�c d�n tộc thuộc địa, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, hoạt động c�ch mạng v� nghi�n cứu c�c học thuyết c�ch mạng.

 

 Tem Li�n X� kỷ niệm 90 năm ng�y sinh B�c Hồ.

 

 

Năm 1917, thắng lợi của C�ch mạng th�ng Mười Nga v� sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đ� đưa Người đến với chủ nghĩa M�c-L�nin. Từ đ�y, Người đ� nhận r� đ� l� con đường duy nhất đ�ng đắn để giải ph�ng d�n tộc v� giải ph�ng giai cấp.
 

 

 Mẫu tem do Algeria ph�t h�nh năm 1973 để ch�o mừng thắng lợi của Hiệp định Paris l� một mẫu tem ấn tượng, được đ�nh gi� cao. Bởi lẽ, mẫu tem n�y đ� thể hiện ch�n dung Hồ Chủ tịch với n�t cười rạng rỡ b�n h�nh ảnh bản đồ VN thống nhất

 

 


Năm 1919, Người gia nhập Đảng X� hội Ph�p v� hoạt động trong phong tr�o c�ng nh�n Ph�p. Th�ng 6 năm 1919, thay mặt Hội Những người Việt Nam y�u nước tại Ph�p, Người gửi tới Hội nghị Versailles (Ph�p) Bản y�u s�ch của nh�n d�n An Nam, y�u cầu Ch�nh phủ Ph�p thừa nhận c�c quyền tự do v� quyền b�nh đẳng của d�n tộc Việt Nam .

 

 

 

 Th�ng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng X� hội Ph�p tại th�nh phố Tours, Người bỏ phiếu t�n th�nh gia nhập Quốc tế Cộng sản v� tham gia th�nh lập Đảng Cộng sản Ph�p. Sự kiện n�y đ�nh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoạt động c�ch mạng của Người, từ chủ nghĩa y�u nước ch�n ch�nh đến chủ nghĩa cộng sản.

Năm 1921, tại Ph�p, Người tham gia th�nh lập Hội Li�n hiệp c�c d�n tộc thuộc địa, nhằm tuy�n truyền c�ch mạng trong nh�n d�n c�c nước thuộc địa. Người viết nhiều b�i đăng tr�n c�c b�o �Người c�ng khổ�, �Đời sống thợ thuyền�, ... Đặc biệt, Người viết t�c phẩm �Bản �n chế độ thực d�n Ph�p� l�n �n mạnh mẽ chế độ thực d�n, thức tỉnh l�ng y�u nước của nh�n d�n c�c nước thuộc địa. Tất cả c�c b�i viết của Người đều được b� mật chuyển về nước v� lưu truyền trong mọi tầng lớp nh�n d�n.

Ng�y 30/6/1923, Người đến Li�n X� v� bắt đầu một thời kỳ hoạt động, học tập v� nghi�n cứu về chủ nghĩa M�c � L�nin, về chế độ x� hội chủ nghĩa ngay tr�n đất nước L�nin vĩ đại. Tại Đại hội lần thứ I Quốc tế N�ng d�n (10/1923), Người được bầu v�o Đo�n Chủ tịch Quốc tế N�ng d�n. Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản v� được cử l�m c�n bộ Ban phương Đ�ng của Quốc tế Cộng sản, đồng thời l� Ủy vi�n Đo�n chủ tịch Quốc tế N�ng d�n, Nguyễn �i Quốc được giao theo d�i v� chỉ đạo phong tr�o c�ch mạng ở một số nước Ch�u � .
 

Năm 1925, tại Quảng Ch�u (Trung Quốc), Người tham gia th�nh lập Hội Li�n hiệp c�c d�n tộc bị �p bức � Đ�ng, s�ng lập tổ chức Hội Việt Nam C�ch mạng Thanh ni�n, ra b�o Thanh ni�n để truyền b� chủ nghĩa M�c � L�nin về trong nước, đồng thời mở lớp đ�o tạo c�n bộ cho c�ch mạng Việt Nam.

 

 Bộ tem Kỷ niệm 55 năm ng�y th�nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam
26-4-1985 - Nguyễn �i Quốc tại Đại hội Tua (Ph�p - 1920)
 

Ng�y 3-2-1930, tại Cửu Long (Hồng K�ng), Người triệu tập Hội nghị hợp nhất c�c tổ chức cộng sản trong nước, thống nhất th�nh Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Từ năm 1930 đến năm 1940, Người tham gia c�ng t�c của Quốc tế Cộng sản ở nước ngo�i, đồng thời theo d�i s�t phong tr�o c�ch mạng trong nước v� c� những chỉ đạo đ�ng đắn cho Ban Chấp h�nh Trung ương Đảng ta.

 


Kỷ niệm 60 năm ng�y th�nh lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 - 19-5-2001)Sau 30 năm hoạt động ở nước ngo�i, năm 1941Người về nước, triệu tập Hội nghị Ban Chấp h�nh Trung ương Đảng lần thứ t�m, quyết định đường lối đ�nh Ph�p, đuổi Nhật, th�nh lập Mặt trận Việt Minh, gấp r�t x�y dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong tr�o đấu tranh c�ch mạng quần ch�ng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa gi�nh ch�nh quyền trong cả nước.
 

 

 


Thực hiện chỉ thị của Hồ Ch� Minh, ng�y 22-12-1944, tại khu rừng Sam Cao, thuộc huyện Nguy�n B�nh, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuy�n truyền giải ph�ng qu�n được th�nh lập do đồng ch� V� Nguy�n Gi�p chỉ huy.

Th�ng 8 năm 1945, Người c�ng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị to�n quốc của Đảng v� chủ tr� Đại hội Quốc d�n ở T�n Tr�o. Đại hội t�n th�nh chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng v� Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Ch� Minh l�m Chủ tịch nước Việt Nam D�n chủ Cộng h�a. Thay mặt Ch�nh phủ l�m thời, Người đ� ph�t lệnh tổng khởi nghĩa gi�nh ch�nh quyền trong cả nước.

 

Bộ tem ch�nh thức đầu ti�n mang quốc hiệu "Việt Nam" do Bưu điện Việt Nam ph�t h�nh v�o ng�y 02-9-1946,

 

 


Năm 1949, Bưu ch�nh Việt Nam ph�t h�nh bộ tem đầu ti�n mừng thọ B�c Hồ: �Kỷ niệm lần thứ 59 ng�y sinh Chủ tịch Hồ Ch� Minh� gồm 2 mẫu do họa sĩ Nguyễn S�ng thiết kế thể hiện ch�n dung B�c Hồ những năm đầu kh�ng chiến chống Ph�p.
Đ�y l� bộ tem độc đ�o của Việt Nam v� được in typo 1 m�u tr�n giấy d�, loại giấy l�m từ vỏ c�y d� bằng phương ph�p thủ c�ng


Hưởng ứng lời k�u gọi của Chủ tịch Hồ Ch� Minh, to�n d�n tộc Việt Nam đ� nhất tề đứng l�n Tổng khởi nghĩa vũ trang gi�nh ch�nh quyền về tay nh�n d�n lao động. Ng�y 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Ch� Minh đọc bản Tuy�n ng�n độc lập khai sinh nước Việt Nam D�n chủ Cộng h�a. Người tuy�n bố trước nh�n d�n cả nước v� nh�n d�n thế giới quyền độc lập của d�n tộc Việt Nam.

 

 

 

 


Người đọc Tuy�n ng�n Độc lập

 


Th�ng 9 năm 1945, thực d�n Ph�p c�u kết với đế quốc Mỹ, Anh v� lực lượng phản động Quốc d�n Đảng (Trung Quốc) trở lại x�m lược nước ta một lần nữa. Qu�n đội Ph�p mở rộng đ�nh chiếm miền Nam v� lấn dần từng bước k�o qu�n đ�nh chiếm miền Bắc, �m mưu tiến tới x�a bỏ Nh� nước Việt Nam D�n chủ Cộng h�a. Ng�y 9-1-1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam D�n chủ Cộng h�a lần đầu ti�n trong cả nước.

 

 

 Bộ tem B�c Hồ tưới c�y v� sữa do đồng b�o miền Nam gửi biếu

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội kh�a I, Người được bầu l�m Chủ tịch Ch�nh phủ Li�n hiệp kh�ng chiến. Th�ng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Ch� Minh k�u gọi to�n quốc kh�ng chiến, Người tiếp tục c�ng Trung ương Đảng l�nh đạo to�n d�n kh�ng chiến chống thực d�n Ph�p x�m lược.

 

 Th�ng 7 năm 1954, với thắng lợi của chiến dịch Điện Bi�n Phủ, Hiệp định Gen�ve được k� kết. Miền Bắc được giải ph�ng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ x�m lược biến th�nh thuộc địa kiểu mới của ch�ng. Người c�ng với Trung ương Đảng l�nh đạo nh�n d�n cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: c�ch mạng x� hội chủ nghĩa ở miền Bắc v� c�ch mạng d�n tộc d�n chủ nh�n d�n ở miền Nam.
B�c Hồ đọc b�o tại chiến khu Việt Bắc�
Bộ tem Kỷ niệm 35 năm truyền thống ng�nh Bưu điện (15-8-1945 -- 15-8-1980)

 

 


Th�ng 9 năm 1960, tại Đại hội Đại biểu to�n quốc lần thứ ba của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Ch� Minh được bầu l�m Chủ tịch Ban Chấp h�nh Trung ương Đảng. Dưới sự l�nh đạo của Người, nh�n d�n ta vừa x�y dựng chủ nghĩa x� hội ở miền Bắc, vừa tiến h�nh cuộc kh�ng chiến chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải ph�ng miền Nam, thống nhất nước nh�, đưa cả nước tiến l�n chủ nghĩa x� hội.


 

 


Ng�y 2-9-1969, mặc d� đ� được c�c gi�o sư, b�c sĩ tận t�nh cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu Người đ� từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.

 

 Cuộc đời Chủ tịch Hồ Ch� Minh l� một cuộc đời trong s�ng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh h�ng d�n tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đ� đấu tranh kh�ng mệt mỏi v� hiến d�ng cả đời m�nh cho Tổ quốc, cho nh�n d�n, v� l� tưởng cộng sản, v� độc lập, tự do của c�c d�n tộc bị �p bức, v� h�a b�nh v� c�ng l� tr�n thế giới.

 

 Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Gi�o dục - Văn h�a - Khoa học của Li�n hợp quốc (UNESCO) đ� ra Nghị quyết t�n vinh Hồ Ch� Minh l� �Anh h�ng giải ph�ng d�n tộc Việt Nam v� nh� văn h�a kiệt xuất� .
 

 


Chủ tịch Hồ Ch� Minh với c�c anh h�ng v� Dũng sĩ diệt Mỹ x�m lược (ph�t h�nh ng�y 02-9-1975)

 

 

 


bLOC TEM Kỷ niệm 80 năm ng�y sinh Chủ tịch Hồ Ch� Minh (19-05-1890 � 19-05-1970)

 

 

ng�y 19-05-1980, Bưu ch�nh Việt Nam ph�t h�nh bộ tem �Kỷ niệm lần thứ 90 ng�y sinh Chủ tịch Hồ Ch� Minh� gồm 2 mẫu. Ch�n dung người thanh ni�n y�u nước Nguyễn �i Quốc hoạt động ở Li�n X� những năm 20 của thế kỷ
v� ch�n dung Hồ Chủ Tịch những năm cuối đời do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ thiết kế, tr�nh b�y rất sinh động.

 

 

 
             
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com