CÁC CHUYÊN ĐỀ

TEM VIỆT NAM TEM BÁC HỒ TEM ĐỘNG VẬT TEM HOA, CÂY CỎ TEM THỂ THAO TEM PHỤ NỬ VIỆT NAM TEM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TEM DANH LAM THẮNG CẢNH , KIỀN TRÚC VIỆT NAM TEM DANH NHÂN VIỆT NAM TEM PHÁT HÀNH CHUNG VIỆT NAM CÁC NƯỚC TEM HỘI HỌA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEM MỪNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


VNDCSVN-1-1980 - Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 -- 03-02-1980) 46K


 

 

VNDCSVN-2-1991 - Chào mừng Đại hội lần thứ VII
Đảng Cộng sản Việt Nam 38K


 

 

 

VNDCSVN-3-1967 - Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 - 1967) 48K

 

 

 

VNDCSVN-4-1990 - Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 1990) 32K

 

 

 

VNDCSVN-5-2010 - Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2010) 15K

 

 

VNDCSVN-6- Bộ tem VN 1982
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1)

 

 

 

VNDCSVN-7- Bộ tem VN 1985 - 36K

Bộ tem VN 1985 - Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 

 VNDCSVN-7- Bộ tem VN 1986 - 42K

Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam

 

             
 

Copyright ©2014 cuahangtemsach.com