Bộ sưu tập ALBUM TEM V�NG Anh Quốc được chế t�c từ v�ng miếng 23k