Bộ sưu tập 36 FDC tem V�NG 23K TỔNG THỐNG MỸ PH�T H�NH 1996