Album tem v�ng 23 Karat của Mỹ - Kỷ niệm mười batiểu bang thuộc địa đầu ti�n Của HOA KỲ