Bộ tem hitler ph�t h�nh 1944-  - kỷ niệm Vủ Kh� Qu�n Đội Đức