DANH S�CH SẢN PHẨM B�N

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Tem Đ�ng Dương in đ�
   

Tem Đ�ng Dương in đ� (tem d�ng tạm thời 1945-1946)

Ng�y 02/9/1945, Nh� nước Việt Nam D�n chủ Cộng ho� ra đời, v� chưa kịp ph�t h�nh tem mới, n�n đ� tạm thời sử dụng một số tem Đ�ng Dương cũ in đ� l�n mặt tem c�c chữ: "Việt Nam D�n chủ Cộng ho�", "Độc lập Tự do Hạnh ph�c", "Bưu ch�nh", "Quốc ph�ng", "Cứu đ�i", "D�n sinh" ... Tổng cộng c� 13 dạng ti�u đề kh�c nhau được in đ� l�n 53 mẫu tem Đ�ng Dương,
tạo th�nh 57 mẫu tem Việt Nam.


 

Ti�u đề 1 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A ( 10 tem )
Ti�u đề 2 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A BƯU CH�NH ( 19 tem )
Ti�u đề 3 : VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PH�C BƯU CH�NH ( 9 tem )
Ti�u đề 4 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PH�C ( 2 tem )
Ti�u đề 5 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PH�C BƯU CH�NH ( 1 tem )
Ti�u đề 6 : ( gi� tiền VN mới ) gồm c� 5 tem
Ti�u đề 7 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A CỨU Đ�I ( 2 tem )
Ti�u đề 8 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A D�N SINH ( 2 tem )
Ti�u đề 9 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A QUỐC PH�NG ( 2 tem )
Ti�u đề 10 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A BINH SĨ BỊ NẠN ( 2 tem )
Ti�u đề 11 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A BẢO ANH ( 1 tem )
Ti�u đề 12 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A CHỐNG NẠN M� CHỮ ( 1 tem )
Ti�u đề 13 : VIỆT NAM D�N CHỦ CỘNG H�A ĐỜI SỐNG MỚI ( 1 tem )

 

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
             
 

Copyright �2014 cuahangtemsach.com