FDC - PHONG BÌ NGÀY PHÁT HÀNH NGÀY ĐẦU TIÊN

Home / SHOP FDC - PHONG BÌ THỰC GỞI

FDC - PHONG BÌ THỰC GỞI

 

 

MS FDCVN2015 - 8 - FDC Các món ăn Việt Nam 2008 - 42KMS FDCVN2015 - 9 - FDC Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN 2010- 46KMS FDCVN2015 - 10 - FDC Việt Nam 2010- Kỷ niệm 100 năm sinh Tạ Quang Bửu (23/7/1910 - 21/8/1986) 38K
MS FDCVN2015 - 11 - FDC Việt Nam 2010- Kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2010) - 42K
MS FDCVN2015 - 12 - FDC Việt Nam 2008- Tem phát hành chung Việt Nam - Xin-ga-po - 46KMS FDCVN2015 - 13 - FDC Việt Nam 2008- Tem phát hành chung Việt Nam - Ác-hen-ti-na- 46KMS FDCVN2015 - 14 - FDC Việt Nam 2013- Hoa Lan - 52
MS FDCVN2015 - 15 - FDC Việt Nam 2008- Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp - 48MS FDCVN2015 - 16 - FDC Việt Nam 2009- - Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2009), 20 năm ngày Biên phòng toàn dân (1989 - 2009) - 38K
MS FDCVN2015 - 17 - FDC Việt Nam 2009 - Quan hệ hợp tác Việt Nam - EU - 38K

MS FDCVN2015 - 18 - FDC Việt Nam 2008 - Phong cảnh Bình Thuận - 32K
MS FDCVN2015 - 19 - FDC Việt Nam 2008 - Vệ tinh Viễn thông Việt Nam - VINASAT-1 - 42KMS FDCVN2015 - 20 - FDC Việt Nam 2008 - Hoa Địa lan - 66K


MS FDCVN2015 - 21 - BỘ 3 FDC Việt Nam 2007 - Tem phát hành chung ASEAN - 160K

MS FDCVN2015 - 22 - FDC Việt Nam 2007 - Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (Kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại) - 136K
MS FDCVN2015 - 23 - FDC Việt Nam 2007 - Động vật vườn quốc gia Côn Đảo (Bò biển) - 150K
MS FDCVN2015 - 24 - FDC Việt Nam 2007 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X - 36K
MS FDCVN2015 - 25 - FDC Việt Nam 2006 - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê-ô-pôn Xê-đa Xen-gho (09/10/1906 - 20/12/2001) - 38k
MS FDCVN2015 - 25 - FDC Việt Nam 1998 - 300 năm Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh - 46K

MS FDCVN2015 - 26 - FDC Việt Nam 1998 - Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII - 32

 

MS FDCVN2015 - 26 - FDC Việt Nam 1998 - Tranh của danh họa Tề Bạch Thạch (1863 - 1957) - 52K
MS FDCVN2015 - 27 -3 FDC Việt Nam 1998 - Cờ Quốc tế - 56KMS FDCVN2015 - 28 -3 FDC Việt Nam 1999 - Triển lãm tem thế giới Phi-lec Phơ-ran-xe '89 (Danh hoạ Pháp) - 69K

MS FDCVN2015 - 29 -2 FDC Việt Nam 1993 - - Triển lãm tem Thế giới Pôn-xka ‘93 (Những bức tranh nổi tiếng thế kỷ 20) - 48KMS FDCVN2015 - 30 -3 FDC Việt Nam 1990 - Triển lãm Tem Thế giới London '90 (Danh hoạ châu Âu) - - 69K
MS FDCVN2015 - 31 - FDC Việt Nam 1993 - Động vật Châu Á cần bảo vệ - 26K
MS FDCVN2015 - 32 - FDC Việt Nam 1993 - Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII- 26K