DANH SÁCH SẢN PHẨM BÁN


 


 

 


 

 

 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 
 
Chủ nghĩa Marx-Lenin
 
    Lenin  -  Karl Marx và Friedrich Engels
 


Bộ tem CCCP - LIÊN XÔ Phát hành 1979 -  Lenin  -  Karl Marx và Friedrich Engels

Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện trong điều kiện (theo nhận định của Lenin) chủ nghĩa Tư bản trở thành Chủ nghĩa Đế quốc.

Theo quan điểm của các đảng cộng sản theo chủ nghĩa này, Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân.


Karl Marx
Chủ nghĩa Marx-Lenin là cụm từ thường để chỉ cho lý thuyết chính trị kết hợp có tính chọn lọc ghép các lý thuyết của Marx và lý thuyết của Lenin, chứ không phải nghiên cứu riêng rẽ hay sự tổng hợp kết hợp tất cả các lý thuyết của hai ông, và thường hay được một số nhà nghiên cứu cho là do Stalin đặt ra. Nó là cơ sở cho sự ra đời của các Đảng Cộng sản

Friedrich Engels (28-11-1820 - 05-08-1895) là nhà lý luận chính trị, nhà triết học người Đức ở Thế kỷ 19, người cùng với Karl Marx sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế .


Friedrich Engels

Engels còn là nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà chuyên môn về khoa học tự nhiên và khoa học quân sự. Cùng với Marx, Engels biên soạn bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (1848)

Ngoài những công trình chung với Marx, Engels còn viết nhiều tác phẩm khoa học có giá trị như: “Nguồn gốc của gia đình, sở hữu tư nhân và nhà nước”, “Về lịch sử người German cổ đại”, “Chống Duhring”, “Biện chứng của tự nhiên”… Ngoài ra, cuốn “Tác dụng của lao động chuyển hóa vượn thành người” cũng là một công trình khoa học tuyệt vời góp phần giải thích nguồn gốc hình thành và phát triển của loài người.


Vladimir Lenin

Trong một bài viết về thân thế và sự nghiệp của Engels, Lenin đã viết: “Cùng với bạn ông là Karl Marx, Friedrich Engels là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong thế giới văn minh”.


Tin sưu tập internet

Trân Trọng
HongDucStamp

 

             
 

Copyright ©2011 cuahangtemsach.com