DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 

C�c Chủ Đề Đặc Biệt

 

NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 
 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY


Con tem với chiếc cầu m�i ng�i Thanh To�n (Thừa Thi�n Huế) - chiếc cầu bằng gỗ mang n�t kiến tr�c văn h�a cổ Việt Nam thật � nghĩa
V�o năm 2010 tr�n 1 chuyến du lịch về miềnBắc & miền trung T�i c�ng 1 đo�n du lịch người Ph�p c� gh� thăm 1 v�ng ngoại � xứ Huế đ� l� x� Thủy Thanh, tr�n đường đi t�i thấy cảnh l�ng qu� thanh b�nh c� ruộng l�a con tr�u ng�m m�nh m� trong s�ch gi�o khoa hay c�c b�i văn học Việt nam thường hay c� .

con đường l�ng qu� đẹp như tranh vẽ, hai b�n đường l� những ruộng l�a, c�c rặng tre nối tiếp nhau, như t�ch ta ra khỏi kh�ng kh� ồn �o, n�o nhiệt của phố phường đ�ng đ�c . chung quanh l� đồng l�a, s�ng ng�i, V� thật l� tuyệt vời khi đến 1 chiếc cầu cả đo�n đều dừng lại chi�m ngưỡng 1 kỳ quan tuyệt diệu của �ng b� xưa tạo dựng 1 Chiếc Cầu m�i ng�i bằng gổ bắc qua một con mương đường l�ng n�n thơ thật l� đẹp, khung cảnh với c�c c�y cổ thụ b�o tr�i khiến ta c� c�m gi�c như về thời kỳ c�c vua H�ng xa xưa. ch�ng t�i ai nấy diều lặng người chi�m ngưỡng v� điều c� cảm x�c về n�t văn h�a kiến tr�c cổ nầy ( h�nh tr�n FDC, MAXIMCARD, FOLDER kỷ niệm )


Lịch sử Hỉnh Th�nh Chiếc Cầu ( sưu tập internet )

Thanh Thủy Ch�nh, thuộc x� Thuỷ Thanh, thị x� Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thi�n - Huế, c�ch th�nh phố Huế khoảng 8 km về ph�a Đ�ng Nam. L�ng Thanh Thuỷ được th�nh lập v�o thế kỷ XVI. Những di d�n từ đất Thanh Ho� theo ch�a Nguyễn Ho�ng v�o Thuận Ho�, c� 12 vị tộc trưởng đ� dừng ch�n lập nghiệp ở đ�y, tạo n�n 12 họ khai canh của l�ng. Đ�y l� chiếc cầu gỗ được xếp v�o loại hiếm v� c� gi� trị nghệ thuật cao nhất trong c�c loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu được Bộ Văn ho� cấp bằng c�ng nhận l� Di t�ch cấp quốc gia ng�y 14 th�ng 7 năm 1990. Cầu ng�i Thanh To�n được x�y dựng theo lối "thượng gia hạ kiều" (tr�n nh�, dưới cầu). Cầu d�i 43 thước mộc (18,75m), rộng 14 thước mộc (5,82m), chia l�m 7 gian, hai b�n th�n cầu c� hai d�y bục gỗ v� lan can để ngồi tựa lưng. Tr�n cầu c� m�i che, lợp ng�i lưu ly. Cầu đầu ti�n được x�y dựng c�ch đ�y hơn hai thế kỷ đ� bao lần bị gi� b�o, lụt lội v� chiến tranh t�n ph�. Cầu đ� được tr�ng tu, sửa chữa v�o c�c năm 1847, 1906, 1956, 1971. Qua c�c lần tu sửa, chất liệu gốc của cầu ng�i đ� c� thay đổi như trụ cầu bằng gỗ lim được thay bằng gạch v� xi măng, k�ch thước thu hẹp chiều d�i c�n 16,85m v� rộng l� 4,63m. Cầu được x�y v�o năm 1776, do một người ch�u g�i thuộc thế hệ thứ s�u của họ Trần l� b� Trần Thị �ạo đ� c�ng tiền cho l�ng x�y dựng, để d�n l�ng qua lại được thuận tiện v� l� nơi cho lữ kh�ch c�ng người tha phương tạm dừng ch�n lỡ bước. B� Trần Thị �ạo l� vợ một vị quan cao cấp dưới triều vua L� Hiển T�ng nhưng kh�ng c� con. Để cầu tự, b� d�ng tiền của m�nh để l�m ph�c cho d�n l�ng, cho xứ. B� được d�n l�ng t�n s�ng, thờ phụng. Năm 1776, vua L� Hiển T�ng đ� ban sắc khen ngợi b� Trần Thị �ạo v� miễn cho l�ng nhiều loại sưu dịch để họ nhớ đến c�ng ơn v� noi theo tấm gương tốt của b�. Trong tờ sắc, c� đoạn viết rằng: "B� Trần Thị �ạo sinh qu�n tại l�ng Thanh To�n...l� người c� đức hạnh. Cuộc sống của b� l�m cho người người ngưỡng mộ mọi mặt. B� l� người đ�ng khen ngợi hơn ai hết. B� đ� l�m cho l�ng được ban những �n huệ m� người ta sẽ ghi nhớ m�i... Năm 1925, vua Khải �ịnh cũng ban sắc phong trần cho b� l� Dực Bảo Trung Hưng Linh ph� v� lệnh cho d�n lập b�n thờ ngay tr�n cầu để thờ c�ng b�.
Với tinh thần "uống nước nhớ nguồn" v� t�n trọng di sản văn ho�, nhiều thế hệ d�n l�ng Thanh Thuỷ đ� g�n giữ một c�ng tr�nh kiến tr�c độc đ�o của Huế. Th�ng 9-1991, cầu được tr�ng tu lớn theo qui m� cũ v� ch�nh thức được Bộ Văn ho� cấp bằng c�ng nhận Di t�ch quốc gia, trở th�nh danh thắng qu� hiếm của cả nước.
V� đặc biệt hơn Ng�y 08/04/2012 Bộ Th�ng tin & Truyền Th�ng ph�t h�nh bộ tem "Cầu m�i ng�i� bao gồm 3 mẫu giới thiệu h�nh ảnh 3 chiếc cầu ng�i ở 3 địa phương kh�c nhau trong đ� c� Huế (cầu ng�i Thanh To�n) - Ninh B�nh (cầu ng�i Kim Sơn) � H� Nội (cầu ng�i Ch�a Thầy). NH�N DỊP FESTIVAL HUẾ 2012 (7 - 15/4/2012) & NĂM DU LỊCH QUỐC GIA DUY�N HẢI BẮC TRUNG BỘ, HUẾ 2012

Mộ số Vật phẩm sưu tập tem tự l�m

FDC
Folder Kỷ Niệm

Maximcard
Thật l� � nghĩa cho 1 chiếc cầu mang n�t văn h�a Cổ
Hy vọng Việt Nam sẽ c� những kỳ quan văn h�a cổ tuyệt đẹp tr�n tem ng�y c�ng nhiều
 
 Tr�n Trọng
HongDuc
 
 
           
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com