DANH S�CH SẢN PHẨM B�N


 
NHỮNG BỘ TEM  ĐẶC SẮC
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn
Vẫn

 

 

 

ADS - QUẢNG C�O

 

 
C�C C�U CHUYỆN TEM V� TIỀN XU HAY

 

Đồng xu bạc �o cổ điển v� nổi tiếng nhất tr�n thế giới

 

1780 Maria Theresa Silver Thaler - The world`s most famous silver coin.

Đồng xu bạc �o cổ điển v� nồi tiếng nhất tr�n thế giới

H�nh d�ng v� c�c chi tiết Đồng Xu bạc 1780 Maria Theresa Silver Thaler

Mặt trước c� một gương mặt điển h�nh của Nử Ho�ng l�c lớn tuổi. B� đội một c�i mũ đ� được l�m nhỏ lại v� một c�y tr�m với ch�n hạt ngọc trai . C�c d�ng chử khắc ghi tr�n đồng tiền c� � nghĩa như sau "M. THERESIA DGR IMP. HU. BO. REG." dịch lại: Maria Theresa, của những �n huệ của Thi�n Ch�a Nử Ho�ng Roman, Hungary v� Bohemia

ở ph�a dưới c� hai chữ " S.F.", biể trưng cho t�n của hai vi�n chức v�o năm 1780, Sch�bl Tobias ( S) v� (F) Joseph Faby (F).

Name:  gal_4999b6b30d0f5.jpg
Views: 1129
Size:  24.5 KB


mặt sau thể hiện chim đại b�ng hai đầu đế quốc với những c�nh tay v� biểu tượng của đế quốc �o tại trung t�m, bao v�y bởi bốn phần đại diện cho 4 nước Hungary, Bohemia, Buocgonho v� Burgau do �o cai trị thời bấy giờ

C�c chử khắc tr�n mặt sau đồng tiền đọc "ARCHID. Aust. DUX. Burg. LYS CO. 1780" v� dịch: Nử C�ng Tước của �o, Đại c�ng tước of Burgundy, Countess of Tyrol, 1780.

Name:  gal_4999b6cd3e8a7.jpg
Views: 1520
Size:  30.5 KB

c�c cạnh của tiền xu c� với c�c hoa văng cổ điển ho�ng cung MANG phương ch�m của Nử Ho�ng "Iustitia et Clementia" (Tư ph�p v� khoan dung)

Chi Tiết kỹ thuật Đồng Xu

Đường k�nh: 39.5 mm

Trọng lượng Bạc; 833.3 / 1000

Trọng lượng Copper: 166.6 / 1000

Tổng trọng lượng: 28.0668 grams

Fine Weight (Actual Silver Content) 23.3890 grams

Fine Weight (Actual Silver Content) 0.7520 ouncesC�u chuyện của Maria Theresa Taler l� sự nổi bật v� duy nhất trong lịch sử của tiền bạc. N� kh�ng chỉ l� một trong những Đồng xu bạc đẹp nhất tr�n thế giới, n� cũng l� nổi tiếng nhất v� lan truyền rộng r�i nhất. Đổng xu bạc Maria Theresa Taler c� lẽ điều c� hầu hết trong mỗi bộ sưu tập của c�c C�c nh� sưu tập tiền cổ. bởi v� lịch sử đặc biệt. Đ� l�, c�n l� một m�n tuyệt vời v� lưu niệm của một gi� trị l�u d�i!


Ch�n dung v� lịch sử Nữ ho�ng Maria TheresaNữ ho�ng Đế quốc La M� Thần th�nh
Nữ ho�ng của Hungary, Bohemia, Croatia v� Slavonia
C�ng ch�a nước �o
Nữ c�ng tước Parma v� Piacenza

Name:  gal_4999b69c37065.jpg
Views: 757
Size:  20.7 KB

Maria Theresia (13 th�ng 5 năm 1717 tại Wien - 29 th�ng 11 năm 1780 tại Wien) l� một nữ ho�ng của Đế quốc La M� Thần th�nh, nữ ho�ng của Hungary, Bohemia v� l� c�ng ch�a nước �o.

T�n đầy đủ của b� l� Maria Theresa Walburga Amaliae Christina. Cha của b� l� ho�ng đế Karl VI (đế quốc La M� Thần th�nh) v� mẹ l� Elisabeth Christine của Brunswick-Wolfenb�ttel. Maria Theresia kh�ng c� bất kỳ một người anh em trai n�o để c� thể thừa kế ngai v�ng sau khi cha b� mất. V� vậy v�o năm 1713, ho�ng đế Karl VI đ� ban bố một đạo luật theo đ� c�ng nhận Maria Theresia sẽ l� người kế vị của vương triều v� thừa kế to�n bộ đất đai của vương quốc sau khi �ng qua đời. Đạo luật n�y đ� g�y ra nhiều tranh c�i tại ch�u �u l�c bầy giờ v� theo truyền thống, người kế vị ngai v�ng thường phải l� nam. Trong khi rất nhiều nước qu�n chủ Bắc �u đ� c�ng nhận đạo luật th� Friedrich Đại đế của nước Phổ đ� quyết định chống lại. Năm 1740, khi Maria Theresia vừa l�n ng�i sau khi cha qua đời th� Friedrich Đại đế đ� ph�t động cuộc Chiến tranh Kế vị nước �o để chống lại b�. V�o thời điểm đ�, b� mới 23 tuổi.

Maria Theresia d� quyết định cưới Franz I (đế quốc La M� Thần th�nh), vốn l� C�ng tước xứ Lorraine v�o năm 1736 v� nhường ng�i ho�ng đế cho chồng. Tuy nhi�n thực quyền cai quản đất nước vẫn nằm trong tay b�. Kh�c với những cuộc h�n nh�n ho�ng gia kh�c, Maria Theresia đ� tự lựa chọn người chồng tương lai cho m�nh. Maria Theresia đ� sinh tổng cộng 16 người con, gồm 11 con g�i v� 5 con trai. Người con g�i trẻ nhất của Maria Theresia l� Marie Antonia, hay c�n được biết đến với t�n gọi phổ biến hơn l� Marie Antoinette được hứa sẽ gả cho vua Louis XVI của Ph�p.

Sau khi chồng m�nh qua đời, con trai của Maria Theresia l� ho�ng đế Joseph II (đế quốc La M� Thần th�nh) l�n ng�i. Maria Theresia tiếp tục can thiệp v�o sự cai trị đất nước của con trai v� điều n�y đ� dẫn đến những bất h�a giữa hai mẹ con. Tuy nhi�n trước khi mất, Maria Theresia đ� cho ph�p con trai nắm lại thực quyền cai trị đất nước.

Maria Theresia đ� g�p phần x�y dựng những cải c�ch t�i ch�nh v� gi�o dục. Kinh tế, văn h�a của Đế quốc �o ph�t triển mạnh dưới sự cai trị của b�. B�n cạnh đ�, Maria Theresia c�n tổ chức lại qu�n đội, cải thiện sức mạnh qu�n sự của nước �o. B� được c�ng nhận l� một trong những nh� l�nh đạo hiệu quả nhất của vương triều Habsburg trong thế kỉ 18.

B�ch khoa to�n thư mở Wikipedia
Đại c�ng tước của ToscanaTr�n Trọng
HongDuc
 
 
             
 

Copyright �2011 cuahangtemsach.com