BỘ TIỀN XU folder Vương Quốc Thai Lan 10 COINS LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 50 LỄ NHẬM CHỨC L�N NG�I VUA