Album tem vàng 23 Karat của Mỹ - Kỷ niệm mười batiểu bang thuộc địa đầu tiên Của HOA KỲ