Bộ tem hitler phát hành 1944-  - kỷ niệm Vủ Khí Quân Đội Đức